banner229

Mersin Marina Yıkılmaktan Kurtuldu.

Daha önceki süreçte, Mimarlar Odası Mersin Şubesi olarak 16.05.2018 tarihinde yaptığımız tespitler ile Mersin kamuoyunu bilgilendirmiştik.  Bu açıklamada özetle; ‘inşa edilmiş olan ticari alanlara yeni alanlar eklenerek ticari alanın arttırıldığı, inşaatı devam eden ek binalarla birlikte Marina’daki toplam inşaat alanının 14.200 m2 olması gerekirken, mevcut yapılaşmanın 21.718 m2 olduğunu tespit etmiştik. Ancak asıl ve daha büyük problem, arsa alanının 209.817 m2 olarak belirlenmiş olması ve projede %10’luk oranla 20.981 m2 inşaat izni verilmiş olmasıdır. Biz hesaplamalarımızda toplam arsa alanının 209.817 m2 olmadığını, Marina’nın toplam kara alanının 142.000 m2 olduğunu, mendirekler dahil edilse dahi toplam kara alanının 185.000 m2 olduğunu tespit etmiştik. İnşaat fazlasına dair tespitlerimizMersin 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alması ile onaylanmış oldu.

Mersin Marina Yıkılmaktan Kurtuldu.

Daha önceki süreçte, Mimarlar Odası Mersin Şubesi olarak 16.05.2018 tarihinde yaptığımız tespitler ile Mersin kamuoyunu bilgilendirmiştik.  Bu açıklamada özetle; ‘inşa edilmiş olan ticari alanlara yeni alanlar eklenerek ticari alanın arttırıldığı, inşaatı devam eden ek binalarla birlikte Marina’daki toplam inşaat alanının 14.200 m2 olması gerekirken, mevcut yapılaşmanın 21.718 m2 olduğunu tespit etmiştik. Ancak asıl ve daha büyük problem, arsa alanının 209.817 m2 olarak belirlenmiş olması ve projede %10’luk oranla 20.981 m2 inşaat izni verilmiş olmasıdır. Biz hesaplamalarımızda toplam arsa alanının 209.817 m2 olmadığını, Marina’nın toplam kara alanının 142.000 m2 olduğunu, mendirekler dahil edilse dahi toplam kara alanının 185.000 m2 olduğunu tespit etmiştik. İnşaat fazlasına dair tespitlerimizMersin 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı alması ile onaylanmış oldu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 21:55
Mersin Marina Yıkılmaktan Kurtuldu.

Mersin kamuoyu günlerdir yıkılacak sandığı Mersin Marina avm yıkılmayacak. Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından Yeni yapıların tekrar ruhsatlandırıldığı, avm Yönetimi önce eski imar planını iptal ettirip yeni planı geçen hafta onaylattı. Yani yeni yapılan ek binalar yeni planona eklendi. İptal edilen işletme rusatları yeni plana uygun çevre ve şehircilik bakanlığınca yenilendi. Kısacası araştırmadan konuya hakim olmadan günlerdir MARİNA AVM yıkılacak diyen sözüm ona köşe yazarları ters köşe oldular. Yeni planda tüm işletmeler projeye uygun olarak bugün itibariyle ruhsatlarını aldılar.

MERSİN MARİNA YAT LİMANI GÜNCEL DURUMDEĞERLENDİRMESİ

Bilindiği üzere Mersin Marina Yat Limanının imar planına aykırı olarak inşa edilen genişleme alanları Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin13.01.2020 tarih ve 2020/41 sayılı kararı ile Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin iptali yönünde karar verilmiştir. Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü 16.06.2020 tarihinde mahkeme kararına istinaden daha önce düzenlemiş olduğu tüm ruhsat ve yapı kullanma izin belgelerini 16.09.2020 tarihindeiptal etmiştir. Bu süreç mahkeme kararını yasal olarakuygulamak zorunda olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün; almış olduğu bu kararın bazıçevreler tarafından bir hukuk devleti göstergesi olarak lanse edilmiş olsa da konunun sadece teknik ve yasal süreçten ibaret olduğu açıktır.

SÜREÇİN GERÇEK DURUMU;

Marina Yat Limanı Planının onaylanan nazım ve uygulama imar planları mahkeme kararı ile iptal edilmiş daha sonra Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından 02.06.2020 tarihinde Mersin İli Yenişehir İlçesi Marina Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan notu değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu ilavesine ilişkin imar planı değişiklikleri onaylanmış ve 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.Bu sürece TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu olarak dahil olunmuş, bu kapsamda İKK İmar Komisyonu olarak itiraz metinleri hazırlamış ve TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu adınaMersin Mimarlar Odası ile Adana Şehir Plancıları Odası tarafından 02.06.2020 tarihinde onaylanan imar planlarına itiraz edilmiştir.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 02.06.2020 tarihinde onaylanan imar planlarına itiraz eden meslek odalarının itirazları reddedilmiş ancak bugüne kadar itirazlarımızın hangi gerekçelerle reddedildiğine dair resmi yazılar tarafımıza ulaşmamıştır.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK;

Marina yat limanının 02.06.2020 tarihinde onaylanan yeni planları meslek odalarının itirazlarının reddedilmesi ile birlikte kesinleşmiştir. 16.09.2020 tarihinde iptal edilen yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin iptal edilmesinin nedeni, tamamen mahkeme kararını yasal yönden yerine getirmektir. İtirazlarımıza rağmen onaylanan imar planlarına göre ise söz konusu yat limanı içerisine inşa edilen kıyı mevzuatına aykırı yapıların yasallaştırılması amaçlanmaktadır. Bu sürecin devamında ise itirazlarımıza rağmen onaylanan ve kesinleşen imar planlarına göre yasal olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeni ruhsat ve yapı kullanma izin belgeleri düzenleyerek süreci tamamlamaya çalışacaktır.

SÜREÇTE MERSİN İKK TUTUMU;

İtirazlarımıza rağmen yasal mevzuata aykırılık içeren Marina Yat Limanının onaylanan ve kesinleşen imar planını, yasal süreçiçerisinde TMMOB Mersin İKK olarak mahkeme sürecine taşıyacak ve söz konusu imar plan kararının iptali için sonuna kadar hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz.

SONUÇ;

Son günlerde kentimizde özellikle yerel basın ve sosyal medya ortamında yapılanbazı yayın ve paylaşımlarla, sürecin kamu yararı yönünde düzeltildiği zannedilip, mesleki anlamda araştırma yapılmadan verilen beyanlar bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın vergileri ile inşa edilen ve mevcut yönetmeliklere aykırı olarak sürekli genişleyen yat limanı görünümlü alışveriş merkezinin yasallaştırılmasını amaçlayan çabalara karşı sonuna dek hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bildiririz.

MERSİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Konu: Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali/İlavesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(j) maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7. Maddesi kapsamında onaylanan ve Mersin Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihinde askıya çıkarılan “Mersin İli, Yenişehir İlçesi, EğriçamMahallesi sınırları içerisinde “Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali/İlavesi” hakkındaki görüş ve itirazlarımız aşağıda sunulmaktadır.

Plan Notu değişikliğinin amacı, plan açıklama raporunda “ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını tarafından 08.07.2013 tarih ve 10758 sayılısı ile onaylanan Mersin ili, Yenişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli Yat Limanı İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin, T.C. MERSİN 2.İDARE MAHKEMESİ tarafından 13.01.2020 tarih 2018/956 Esas No, 2020/41 Karar No ile iptal edilmiştir. Hazırlanan plan notu değişikliği ile, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve  1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilerek, plan kademeleri arasında süreklilik ve bütünlük sağlanması amaçlanmıştır” şeklinde tanımlanmıştır. Ancak dava konusu plan notu değişikliğinin iptal kararının gerekçeleri olan yapı yoğunluğu ve yapı yükseklik değerlerinin plan notu değişikliğinde aynı şekilde işlendiği tarafımızcatespit edilmiştir.

Askıdaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların ilave plan notlarında Yat Limanında toplam E:0.10 en çok yapı yüksekliği en çok 6.50 m’yi (2 kat) geçemez. Konaklama tesisi yapılması halinde bu tesislerin yükseklikleri en çok 6.50 m’yi (2 kat) ve emsali toplam emsalin %20 sinin geçemez. Bu şekilde belirtilen ilave plan notu değişikliğininhukuka ve mevzuata uygun olmadığı söz konusu dava sonucu ile kesinleşmiştir.

Söz konusu dava sonucu ve gerekçesi şu şekildedir;

“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 19.09.2002, 06.06.2003 ve 23.11.2004 tarihlerinde onaylanmış Mersin Yenişehir Kıyı Dolgu Alanı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında inşaat alanı E=0.05 yapı yoğunluğu katsayısı ile, yapı yüksekliği ise 4.50 metre, asma kat yapılması durumunda 5.50 metre ile sınırlandırılmasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 08.07.2013 tarihinde onaylanmış Mersin Yenişehir Kıyı Dolgu Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda gerçekleştirilen dava konusu plan notu değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, alandaki yapı yoğunluğu E=0.10 katsayısı ile, yapı yüksekliği ise 6.50 metre ile sınırlandırıldığı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda Yat Limanı’nda yer alacak işlevler arasında konaklama tesisine yer verilmezken, dava konusu plan notu değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Yat Limanı’nda konaklama tesisi inşa edilebileceğinin belirtildiği, ayrıca dava konusu plan notu değişikliği ile öngörülen yapı yoğunluğu değerlerinin, plan raporunda belirtilen amaç ve gerekçeler ile tutarsızlık oluşturmakta olduğu, konaklama tesislerinin inşa edilmesine yönelik gerçekleştirildiği ifade edilen plan notu değişikliği ile konaklama tesislerinin gerektirdiği yapı yoğunluğunun üzerinde bir yapı yoğunluğu değeri öngörüldüğü, dava konusu plan notu değişikliği ile öngörülen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri ile Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri arasında uyumsuzluk bulunduğu görülmekte olup, plan kademelenmesi ilkesi kapsamında planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile kamu yararına uygun bir yaklaşım benimsenmediği anlaşılan dava konusu plan notu değişikliğinin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı” gerekçesiyle 13/01/2020 tarih ve E:2018/956, K:2020/41 sayılı karar ile hukuka aykırı bulunduğundan ve iptaline karar verildiğinden, hukuka ve mevzuata aykırı olarak yapılan plan notu değişikliğine dayanılarak düzenlenen dava konusu 05.10.2018/10.10.2018 tarih ve 2018/1 sayılı yapı ruhsatlarında hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Askıdaki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların ilave plan notlarında ve plan açıklama raporunda Yat Limanının kuzeyini kapsayan alana ait, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30.11.2016 tarihinde Onaylanan Mersin İli, Yenişehir İlçesi Fuar, Piknik, Eğlence, Park Çocuk Bahçesi ve Oyun Alanı ve Açık Spor Tesisi Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında yat limanın batısında ikinci taşıt girişi önerilmiştir. Bununla birlikte yat limanına karadan girecek yatlar ile mevcut trafiğin sıkışması önlenmiştir. Bu şekilde belirtilen raporda Yat Limanı işlevini yerine getiremeyen yat limanın karadan girecek yatların trafiği sıkıştırdığı gerekçesinin gerçeği yansıtmadığı ortadadır. Yat Limanımız yat limanı olma ötesinde ulusal ve uluslararası markaları içerisinde barındıran uluslararası ölçekte bir AVM’ye dönüşmüştür. Bu dönüşümün tek sebebi salt rant ve spekülatif amaçlı olan bu sürecin eseridir. Bu süreç sonunda yoğunluk artırımı ile birlikte oluşan trafik ve erişim konusu içinden çıkılmaz bir almışken, ek ticari ve eğlence birimleriyle bu sorun daha da büyümüştür. Kent parkımızın bölünerek spekülatifamaçlı ranta feda edilmesi ve ikinci bir yolun açılması doğru değildir.

2011 yılında faaliyete geçen Mersin Yat Limanı, günümüzde yat limanı kimliğini kaybetmiş, tüm yasa ve yönetmelikler hiçe sayılarak, içerisindeki süs havuzunda kayıkların yüzdüğü dev bir alışveriş merkezine dönüşmüştür. Dolgu alanı ve marina yapma yönetmeliğine aykırı bir şekilde MARİNA AVM olarak binlerce m2 inşaat alanı oluşturulmuş, yeni fonksiyon yüklemeleri özellikle belirli kapasitede taşıt trafiği için hesaplanan sahil yolunda içinden çıkılmaz trafik yüküyle, Adnan Menderes Bulvarı’nda trafiği durma noktasına getirdi.

Mersin 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı gerekçesi ve sonucu şu şekildedir;

Mersin Yat Limanında yapılan tadilatlar ve ilave inşaatlar için verilen 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının ve ruhsatın dayanağı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08.07.2013 tarih ve 10758 sayılı işlemi ile onaylanan Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 1/1000 ölçekli yat limanı imar planı plan notu değişikliğinin; hukuka, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu, değişiklik öncesi onaylı yat limanına ait plan kararlarının sürekliliği ile sosyal ve teknik alt yapı dengesini bozucu nitelikte olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir. Dava konusu plan notu değişikliği ile öngörülen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri ile Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yapı yoğunluğu ve yapı yüksekliği değerleri arasında uyumsuzluk bulunduğu görülmekte olup, plan kademelenmesi ilkesi kapsamında planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile kamu yararına uygun bir yaklaşım benimsenmediği anlaşılan dava konusu plan notu değişikliğinin hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Söz konusu plan notu değişikliği yukarıda açıklanan gerekçe ile hukuka aykırı bulunduğundan, hukuka ve mevzuata aykırı olarak yapılan plan notu değişikliğine dayanılarak düzenlenen dava konusu 17.11.2017 tarih ve 2017/4 sayılı yapı ruhsatının da hukuka ve mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu karar ile normalde fazla yapılaşma ve yönetmenliklere uymayan fazlalıkların kaldırılması ve projenin kanun ve yönetmenliklere uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yetki, ruhsatı resen veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır. Ruhsatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verdiği için mahkeme kararın yerine getirmek de bakanlığın görevidir. İnfaz kararının yerine getirilmesi gerekmektedir. Tüm bu noktalar dikkate alındığında “Mersin İli, Yenişehir İlçesi, EğriçamMahallesi sınırları içerisinde “Yat Limanı Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu İptali/İlavesi” askıdaki haliyle hukuka ve mevzuata uygun olmadığı kesinleşmiştir.Açıklanan gerekçeler ışığında ilave plan notu değişikliğinin bu haliyle kabul edilebilir olmadığını belirtir, plan notu değişikliğinin hukuka ve mevzuata uygun hale gelecek şekilde yeniden hazırlanmasını odamız, kentimiz ve kamu yararı adına talep ederiz.

Saygılarımızla,

Ünal ŞAHİN

Mimarlar Odası Şube Başkanı

Mersin Portal-Haber Merkezi

Son Güncelleme: 21.09.2020 22:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner231

banner205

banner243