banner65

“Sen Neymişsin Be Apo"

Uğur Dündar'dan İmralı sürecine sert eleştiri..

“Sen Neymişsin Be Apo"

Uğur Dündar'dan İmralı sürecine sert eleştiri..

03 Mart 2013 Pazar 18:07
“Sen Neymişsin Be Apo

Sözcü yazarı Uğur Dündar, "İkinci Cumhuriyeti Atakürt kuracak(mış)!.." başlıklı köşe yazısında, "bebek katili" diye tabir ettiği Öcalan'ın ATAKÜRT olmaya hazırlandığını dile getirdi.

İşte Dündar'ın o köşe yazısı

ATAKÜRT
"Yep­ye­ni bir Cum­hu­ri­yet ku­ru­la­cak!" di­yor...
AK­P'­yi ik­ti­dar­da ken­di­si­nin tut­tu­ğu­nu söy­lü­yor...
AKP ile Baş­kan­lık için it­ti­fak ya­pa­ca­ğı­nı açık­lı­yor...
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a yö­ne­lik dar­be­yi ön­le­di­ği­ni, Baş­ba­ka­n'­la MİT Müs­te­şa­rı Hakan Fi­da­n'­ın tu­tuk­lan­ma­la­rı­nı en­gel­le­di­ği­ni öne sü­rü­yor...
Ya­kın­da PKK'­lı­la­rın top­ye­kün öz­gür ola­cak­la­rı­nı du­yu­ru­yor...
Ama aba al­tın­dan so­pa gös­ter­me­yi de ih­mal et­mi­yor:
AKP yan­lış an­lar ve da­ya­tır­sa, 50 bin ki­şiy­le halk sa­va­şı baş­la­ta­ca­ğı­nı id­di­a ediyor.

"SEN NEYMİŞSİN BE APO!"
Bun­la­rı dü­nün be­bek ka­ti­li, gü­nü­mü­zün Ana­ya­sa ya­za­rı "Sa­yın Öca­la­n" söy­lü­yor!
Öy­le­si­ne id­di­alı, öy­le­si­ne yu­ka­rı­dan ko­nu­şu­yor ki "Sen ney­miş­sin be APO!" dedirti­yor. İkin­ci Cum­hu­ri­ye­t'­i kur­ma­ya, ATA­KÜRT ol­ma­ya ha­zır­la­nı­yor.

"2. OSLO REZALETİ"
Haf­ta için­de Lon­dra­'da, İn­gil­te­re­'nin Tür­ki­ye ko­nu­sun­da uz­man say­gın
ga­ze­te­cilerin­den bi­riy­le ye­mek ye­dim, uzun uzun soh­bet et­tim. Ma­sa­ya otu­rur otur­maz ba­na AK­P'­nin PKK ile baş­lat­tı­ğı sü­reç hak­kın­da ne dü­şün­dü­ğü­mü sor­du.
Akan ka­nın dur­ma­sı­nın, ba­rı­şın gel­me­si­nin her­ke­si mut­lu ede­ce­ği­ni söy­le­dim.
O gün­ler­de BDP'­li­le­rin ikin­ci İm­ra­lı zi­ya­re­ti ger­çek­leş­me­miş, gö­rüş­me­le­rin
tu­ta­nak­la­rı or­ta­lı­ğa sa­çıl­ma­mış­tı.
Ya­ni "2. Os­lo Re­za­le­ti­" bom­ba­sı he­nüz pat­la­ma­mış­tı.
"PKK ne is­ti­yor, AKP ne ve­ri­yor? Da­ha doğ­ru­su ne ve­ri­li­yor, ne alı­nı­yor?
Ka­mu­oyu bu so­ru­la­ra ce­vap bek­li­yor ama hiç­bir açık­la­ma ya­pıl­mı­yor!" de­dim.

"BUNLAR PEMBE DİZİ, PKK SİLAH BIRAKMAZ"
Gül­dü.

"Ne­den gü­lü­yor­su­nuz?" di­ye sor­dum.

"Bun­lar So­ap Ope­ra-PEM­BE Dİ­Zİ de on­dan!" de­di.
Bir sü­re da­ha gül­dük­ten son­ra, Or­ta­do­ğu­'nun de­ği­şen coğ­raf­ya­sın­da PKK gi­bi ta­şe­ron bir gü­cün, is­te­di­ği­ni al­ma­dan ko­lay ko­lay si­lah bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın da pa­zar­lık­la­rı, Baş­kan­lık için yap­tı­ğı­nı, asıl he­de­fi­nin BDP-PKK des­te­ği­ni ala­rak o kol­tu­ğa otur­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di.

"ERDOĞAN'IN EN BÜYÜK ŞANSI MUHALEFET"

Sa­at­ler sü­ren ye­mek­te Tür­ki­ye uz­ma­nı İn­gi­liz ga­ze­te­ci Baş­ba­kan Er­do­ğan ve
AK­P'­nin ar­tık Ba­tı­'da pek cid­di­ye alın­ma­dı­ğı­nı öne sür­dü.

Ne­de­ni­ni sor­du­ğum­da yi­ne gül­me­ye baş­la­dı.
"Yap­tık­la­rı kah­ve­ha­ne po­li­ti­ka­sın­dan öte git­mi­yor da on­dan! Ör­ne­ğin Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Da­vu­toğ­lu, kom­şu ül­ke­le­rin li­der­le­riy­le ön­ce dost, hat­ta kar­deş olu­yor­lar, son­ra da aman­sız düş­man!.. Su­ri­ye ile olan 900 ki­lo­met­re uzun­lu­ğun­da­ki sı­nı­rı­nız tü­müy­le kon­trol edi­le­mez ha­le gel­di. Ki­min gir­di­ği, ki­min çık­tı­ğı bel­li de­ğil. Dış po­li­ti­ka böy­le ya­pı­lır mı? O ne­den­le 'kah­ve­ha­ne po­li­ti­ka­sı­' di­yo­ru­m" de­di.

Bun­dan böy­le AK­P'­nin oy oran­la­rı­nın ini­şe ge­çe­ce­ği­ni, bu­nun hı­zı­nı da mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin be­lir­le­ye­ce­ği­ni söy­le­di.

Soh­be­ti­mi­ze son nok­ta­yı yi­ne gü­le­rek koy­du:

"Er­do­ğa­n'­ın en bü­yük şan­sı, kar­şı­sın­da onu zor­la­ya­cak bir mu­ha­le­fe­tin
bu­lun­ma­ma­sı!" de­di.banner75
Son Güncelleme: 03.03.2013 18:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.