Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alacak

Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alacak

15 Kasım 2023 Çarşamba 09:33
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

- Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

- Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

Adaylarda:

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yer alan genel ve özel koşullan taşıyor olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşıyor olmak koşulu aranır.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1 .Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4.Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti (aslı gibidir onaylı) veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlannm diplomalanmn Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

5 .Tezli Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

6.Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlet çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK'ün yayınlamış olduğu 4'lük ve 5'lik sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği tabi olan dikkate alınacaktır)

7.Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

8.Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

- Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

- İlan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

9.Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda nitelik alanında belirtilen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olma şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

- 06.02.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler ile,

- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

10.2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

11. YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafından en son yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

12. Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroda tecrübe aranıyor ise; halen bir kamu kuruntunda çalışanlar veya kamu kuruntundan aynlanlar için E-Devletten alınacak Hitap Hizmet Dökümü (Sosyal Güvenlik Kurumu), özel sektörde çalışıyor veya çalışmış ise E-Devletten alınacak SGK Hizmet Dökümü (SGK Hizmet dökümünde meslek kodu boş olan süreler için çalışılan şirketten alman onaylı yazı)).

Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.

NOT: 1- İlan edilen kadrolardan sadece birine müracaat edilebilir. Birden fazla kadroya başvuru yapanların başvurusu geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi içinde kurum kayıtlarına girmeyen başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2-Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazanan ve aynı ilanda birden fazla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların atamalan yapılmayacaktır. Bunlann atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

3- İlan edilen kadrolara başvurular aşağıdaki tabloda yer alan "BAŞVURU YERİ" başlıklı sütunda yazılı olan birimlere yapılacaktır.

4- İdare gerekli gördüğü takdirde " İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.


<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

- Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

- Başvurular 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2018) (Bakınız: http://pdb.mersin.edu.tr/sayfa/100019/2018-olcutleri) ve Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2021) (Bakınız: http://pdb.mersin.edu.tr/sayfa/100020/2021-olcutleri)'ne göre değerlendirilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri (2018) yalnızca Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Profesör ve Doçent kadrolan için geçerli olup, Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadroları ve Tıp Fakültesi haricinde ki tüm Fakülte/Yüksekokul bünyesinde yer alan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolan için geçerli değildir.

- Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüdedir.

- Yabancı ülkelerden alınan Lisans ve Yüksek Lisans diplomalanmn Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- Yabana ülkelerden alman Doktora diplomalanmn ve doçentlik/profesörlük unvanlarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

- İlanda yer alan unvanlar için istenen Üniversitemiz Ölçütleri'nde belirtilen yabancı dil başvuru koşuluna ilişkin YÖKDİL, YDS, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca atama yapılacağı dönem bu sınavlara eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil belgeleri veya ilana başvuru yapıldığı tarihte ÖSYM tarafindan en son yayımlanan güncel eş değerlik duyurusunda belirtilen diğer yabancı dil belgeleri geçerli olacaktır. (Belge üzerindeki geçerlilik tarihi varsa bu tarih esas alınacaktır.) (Üniversitelerarası Kurul'un 10.02.2016 tarihli toplantısında alman karar gereği TOEFL Yabancı Dil Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.)

Başvuruda istenilen belgeler

- İlan başvuru evraklarına http://pdb.mersin.edu.tr/birim/205/akademik-personel-sube-mudurlugu web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.

- Tıp Fakültesi Profesör ve Doçent ilanına başvuru yapacak adayların İlan Başvurulan menüsündeki "MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi'iıi mutlaka doldurmalan gerekmektedir.

- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek], Doçentlik için 4 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.

- Aynca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

- Yükseköğretim kurumlanılın Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent kadrosundakiler de doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

* 2547 sayılı Kanım'un Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen %30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu ilanıdır. Bu kadro için sadece 2547 sayılı Kanım'un 50/d maddesi uyarınca Üniversitemize atanıp, ilanın yayın tarihinden itibaren geriye dönük son 2 (iki) yıl içerisinde Doktorasını tamamlayanlar başvuru yapabilecek olup, kota sayısından fazla başvuru olması halinde kota sayısı kadar atama yapılabilecektir. Bunun dışındaki Doktor Öğretim Üyesi kadroları %30'luk kota kapsamında değildir.

Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların başvurulan dikkate alınmayacakür.

Yanlış beyanda bulunarak atanmaya hak kazananlann atamalan yapılmayacaktır. Bunlann atamalan yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

B aşvuru Yeri ve Tarihi

- Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurulması gerekmektedir.

(Süresi içinde kurum kayıtlanna girmeyen başvurular, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren (ilanın yayımlandığı tarih dahil) 15 (onbeş) gündür.

Mersin Portal-Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.11.2023 09:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner304

banner305